Nowy lakier bezbarwny HS Plus w marce Nexa Autocolor - P190-7020

Szanowni Państwo,

Informuję o wprowadzeniu do sprzedaży nowego lakieru bezbarwnego P190-7020 w marce Nexa Autocolor:

P190-7020 to dwuskładnikowy, akrylowy lakier bezbarwny 2K™ HS Plus zoptymalizowany pod kątem aplikacji na wodorozcieńczalne kolory bazowe AQUABASE® and AQUABASE® Plus.

Zalety nowego produktu

·         Doskonała aplikacja

·         Szybki proces naprawy

·         Wysoka jakość wykończenia

·         Długa żywotność mieszanki

·         Opcja 15 minut wygrzewania w 60˚C

·         Łatwość polerowania

Dostępność produktu

Zamówienia na nowy lakier będzie można składać od poniedziałku 15 października  br.

Nowy lakier bezbarwny jest dostępny wyłącznie w metalowych puszkach o pojemności 5 litrów.

Kod produktu

Opak. / karton

Kartony / paleta

P190-7020/E5

2

54

Dane fizyczne produktów

Produkt

Cząstki stałe %

Cząstki lotne %

Gęstość kg/l

P190-7020

58,04

41,96

0,998

Dostępność produktu w programie PaintManager™

Wzorce mieszanek gotowych do natrysku będą dostępne od aktualizacji CD 4-2012.

Karty techniczne (TDS/PDS)

Proszę zapoznać się ze szczegółami załączonej karty nr J2970V.

Karty Charakterystyk Chemicznych Produktów (MSDS)

Wszystkie karty MSDS znajdują się na stronie http://nexa.pl/pl/dokumentacja-techniczna.html

Lotne Związki Organiczne (LZO)

Limit zawartości LZO dla tej kategorii produktu, tj. IIB.d wynosi. 420 g/l. Zawartość LZO w gotowej do użycia mieszaninie wynosi nie więcej niż. 420 g/l. W zależności od sposobu zastosowania, zawartość LZO w gotowej do użycia mieszaninie może być niższa niż określona w przepisach.

Uwaga!

Dodanie P100-2020, P565-7210 lub P565-7220 do standardowej mieszaniny umożliwia uzyskanie powłoki lakierniczej o specjalnych właściwościach określonych przepisach. Limit zawartości LZO dla tej kategorii powłoki lakierniczej, tj. IIB.e wynosi 840 g/l. Zawartość LZO w mieszaninie gotowej do aplikacji wynosi nie więcej niż 840 g/l.

 

Transport i magazynowanie

Minimalny okres przydatności do użycia (tzw. Shelf Life) wynosi 4 lata od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Temperatura magazynowania: 5 do 35°C.Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz dział 10 karty charakterystyki chemicznej), napojów i jedzenia. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy.

Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym, aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Należy zapoznać się z kartą charakterystyki chemicznej produktu (MSDS). Produkty są przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego zastosowania. Dane w niniejszej wiadomości zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną odpowiedzialność. PPG Industries Poland Sp. z o. o. nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty lub szkody materialne i niematerialne.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, zgodnie z polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji znajduje się w Kartach Charakterystyki Chemicznej Produktów, dostępnych pod adresami: http://nexa.pl/pl/dokumentacja-techniczna.html

wykonanie: studiotg.pl
Copyrights © 2011-2019 Autocolor Witkowscy
Wszelkie prawa zastrzeżone