Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup usług w zakresie wdrożenia Planu rozwoju eksportu przez spółkę Auto-Color, w ramach projektu realizowanego w Działaniu 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008. w sprawie udzielania przez Polską Agencje Rozwoju Regionalnego pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

 

Przedmiotem zapytania jest zlecenie usługi aktualizacji dokumentacji technicznej z uwzględnieniem ewentualnych zmian w obowiązujących przepisach na rynkach docelowych: niemieckim, austriackim, czeskim i słowackim (zadanie nr 1 z etapu 3)

 

Szczegóły zapytania:

­   zlecana usługa obejmuje wykonanie aktualizacji przygotowanej wcześniej dokumentacji technicznej dotyczącej oferty produktowej Auto-Color skierowanej na wybrane zagraniczne rynki eksportowe (w języku danego kraju), a także sprawdzenie zgodności certyfikatu z normami obowiązującymi na danym rynku.

 

Oferta może być przesłana w wybranej formie:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: adrian@nexa.pl
  • faksem na numer +48 32 287 30 51
  • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Kaczyniec 9, Tarnowskie Góry
  • 42-600 Tarnowskie Góry
  • osobiście w siedzibie firmy

 

Termin składania ofert upływa dnia 20.10.2013r.

 

Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

­  cenę całkowitą brutto (waga – 50%),

­  doświadczenie oferenta w realizacji podobnych usług (waga – 30%)

­  termin realizacji (waga – 20%).

wykonanie: studiotg.pl
Copyrights © 2011-2019 Autocolor Witkowscy
Wszelkie prawa zastrzeżone