Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup usług doradczych w zakresie wdrożenia Planu rozwoju eksportu przez spółkę Auto-Color, w ramach projektu realizowanego w Działaniu 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008. w sprawie udzielania przez Polską Agencje Rozwoju Regionalnego pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U.  nr 68, poz. 414 z póź. zm.).  Przedmiotem zapytania jest w szczególności:
 
Zadanie 1. Zakup usług prawnych związanych z wyszukiwaniem partnerów (zad nr 1 etap 2), 

Zadanie 3. Zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wybranymi potencjalnymi partnerami (zad. 3 etap 2, zad 9 etap 3),

Zadanie 4. Przygotowanie materiałów prezentujacych pofertę Auto-Color, dostarczane przez Spólkę urządzenia oraz świadczone usługi (zad. 4 etap 2, zad 6 etap 3)

Zadanie 5. Przygotowaniw aktualizacji dokumentacji technicznej z uwzględnieniem ewentualnych zmian w obowiązujących przepisach na wybranych rynkach eksportowych (zad. 5 etap2, zad. 1 etap 3),

 
Usługi doradcze obejmować będą rynki: niemiecki, czeski, słowacki oraz austriacki.


Dopuszcza się możliwość składania ofert wariantowych.


Oferta może być przesłana w wybranej formie:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres adrian@nexa.pl
  • faksem na numer +48  32 287 30 51
  • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Kaczyniec 9, Tarnowskie Góry 42-600
  • osobiście w siedzibie firmy 


Termin składania ofert upływa dnia 17 lipiec 2013r. 
Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o cenę całkowitą, doświadczenie oferenta, posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz termin realizacji. 

wykonanie: studiotg.pl
Copyrights © 2011-2019 Autocolor Witkowscy
Wszelkie prawa zastrzeżone