Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup usług prawnych w zakresie wdrożenia Planu rozwoju eksportu przez spółkę Auto-Color, w ramach projektu realizowanego w Działaniu 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008. w sprawie udzielania przez Polską Agencje Rozwoju Regionalnego pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U.  nr 68, poz. 414 z póź. zm.). Przedmiotem zapytania jest w szczególności:

 

Przygotowanie materiałów prezentujących ofertę Auto-Color, dostarczanych [rzez spółkę urządzenia oraz świadczone usługi ( zadanie 4 z etapu 2 oraz zadanie 6 z etapu 3 ) 

 

Usługi obejmować będą rynki: niemiecki, czeski, słowacki oraz austriacki.

 Dopuszcza się możliwość składania ofert wariantowych.

 

Oferta może być przesłana w wybranej formie:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres adrian@nexa.pl
  •  faksem na numer +48  32 287 30 51
  • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Kaczyniec 9, Tarnowskie Góry                                                                  
  • 42-600 Tarnowskie Góry
  •  osobiście w siedzibie firmy

Termin składania ofert upływa dnia 17 lipiec 2013 r.

Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o cenę całkowitą, doświadczenie oferenta, posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz termin realizacji.  

wykonanie: studiotg.pl
Copyrights © 2011-2019 Autocolor Witkowscy
Wszelkie prawa zastrzeżone