Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup usług w zakresie wdrożenia Planu rozwoju eksportu przez spółkę Auto-Color, w ramach projektu realizowanego w Działaniu 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008. w sprawie udzielania przez Polską Agencje Rozwoju Regionalnego pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

 

Przedmiotem zapytania jest zlecenie usługi organizacji spotkań spółki Auto-Color z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi z Niemiec, Czech, Słowacji i Austrii (zadanie nr 9 z etapu 3)

 

Szczegóły zapytania:

­   zlecana usługa organizacji spotkań obejmuje wykonanie następujących czynności: nawiązanie kontaktu z potencjalnymi kontrahentami, umówienie spotkań z osobami decyzyjnymi, przygotowanie projektu i druk zaproszeń, przygotowanie ramowego programu pobytu, uzgodnienie terminów oraz miejsc wizyt, przygotowanie niezbędnych informacji i materiałów pomocniczych.

 

Oferta może być przesłana w wybranej formie:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: adrian@nexa.pl
  • faksem na numer +48 32 287 30 51
  • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Kaczyniec 9, 42-600 Tarnowskie Góry
  • osobiście w siedzibie firmy

 

Termin składania ofert upływa dnia 20.10.2013r.

 

Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

­  cenę całkowitą brutto (waga – 50%),

­  doświadczenie oferenta w realizacji podobnych usług (waga – 30%)

­  termin realizacji (waga – 20%).

 

wykonanie: studiotg.pl
Copyrights © 2011-2019 Autocolor Witkowscy
Wszelkie prawa zastrzeżone