ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup usług doradczych w zakresie wdrożenia Planu rozwoju eksportu przez spółkę Auto-Color, w ramach projektu realizowanego w Działaniu 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008. w sprawie udzielania przez Polską Agencje Rozwoju Regionalnego pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U.  nr 68, poz. 414 z póź. zm.).  Przedmiotem zapytania jest w szczególności:
 
Zadanie 1. Opracowanie optymalnej strategii finansowania rozwoju eksportu,
Zadanie 2. Opracowanie koncepcji wizerunku firmy na rynkach docelowych i strategii wprowadzenia usług Spółki na rynki docelowe,
Zadanie 3. Przygotowanie dokumentacji technicznej w celu wprowadzenia produktów na rynki docelowe,
Zadanie 5. Zakup badań marketingowych,
Zadanie 7. Zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej.
Zadanie 8. Zakup usług w zakresie organizacji spotkań.
 
Usługi doradcze obejmować będą rynki: niemiecki, czeski, słowacki oraz austriacki.


Dopuszcza się możliwość składania ofert wariantowych.


Oferta może być przesłana w wybranej formie:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres adrian@nexa.pl
  • faksem na numer +48  32 287 30 51
  • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Kaczyniec 9, Tarnowskie Góry 42-600
  • osobiście w siedzibie firmy 


Termin składania ofert upływa dnia 12 lipca br.
Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

-
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o cenę całkowitą, doświadczenie oferenta, posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz termin realizacji. 

Dołączone pliki

wykonanie: studiotg.pl
Copyrights © 2011-2019 Autocolor Witkowscy
Wszelkie prawa zastrzeżone